109 đường số 5, Phường Phú, Quận 2, TP. HCM

Mở cửa Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m