Đỗ Song Cung – CEO

Diễm Nguyễn – Designer

Hoàng Nguyễn – Engineer

Ngọc Lê – Marketing

My Bùi – CEO

Nhất Lê – Designer

Thi Vũ – Engineer

Ngọc Nguyễn – Accounting

Nguyên Trịnh – Designer

Sang Lê – Engineer

Hân Nguyễn – Marketing