Số 1 Ä‘Æ°á»ng 31B Khu dân cÆ° An Phú An Khánh, Quận 2, TP. HCM

Mở cửa Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m